Topsportadvies

Disclaimer


Deze website is eigendom van Topsportadvies BV


Contactgegevens:De Brul Thorbjörn
Adres maatschappelijk zetel: Spieveldstraat 11, 9160 Lokeren
Telefoon:+32473274560
E-mail: info@topsportadvies.be
Ondernemingsnummer: BE0649.854.864


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Topsportadvies BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Topsportadvies BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Topsportadvies BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.


De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Topsportadvies BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 


Topsportadvies BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

Topsportadvies BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


De informatie op deze website valt onder copyright. De informatie in deze website is met de grootste zorg samengesteld naar de recentste wetenschappelijke inzichten. Wij nemen echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten. De inhoud is informatief bedoeld en kan niet het advies van een arts vervangen.Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. Gebruiksvoorwaarden van deze website

Het gebruik van de website www.topsportadvies.be (de “Website”) is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden. Topsportadvies BV, eigenaar van de Website, behoudt zich het recht voor altijd en zonder enige beperking de gebruiksvoorwaarden van de Website aan te passen zonder enige schriftelijke verwittiging vooraf.


Aansprakelijkheidsbeperking

Hoewel Topsportadvies BV  zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie die op de Website wordt aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg over de juistheid, de volledigheid of het actuele karakter van deze informatie.

Topsportadvies BV  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tikfout of enige andere fout of tekortkoming in verband met de Website. In geen geval zal Topsportadvies BV  aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, imagoschade, verlies van gegevens, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, vertraging van de activiteit en enige vorm van financiële of commerciële schade, en dit zelfs wanneer Topsportadvies BV  op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.


Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de Website, worden door Topsportadvies BV  niet gecontroleerd en Topsportadvies BV  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige inhoud of het commerciële beleid op die websites of voor de hyperlinks die die websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden op de Website impliceert geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege Topsportadvies BV. Topsportadvies BV creëerde deze links uitsluitend om de bezoekers van hun site aanvullende diensten of informatie te bieden.


Topsportadvies BV  kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele risico’s, zoals virussen of software– of hardware pannes die het gebruik van de Website voor een computer met zich mee kan brengen.


Bescherming van persoonsgegevens

Topsportadvies BV verbindt zich ertoe het privéleven van de gebruikers van de Website en hun persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. Topsportadvies BV verbindt er zich dan ook toe de Belgische Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, na te leven.


In principe kan een bezoeker de Website bezoeken zonder enig persoonsgegeven in te geven. Om bepaalde diensten die op de Website worden aangeboden, te kunnen leveren, moet Topsportadvies BV echter beschikken over sommige gegevens, zoals – al naargelang het geval – naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.


Topsportadvies BV treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via de Website worden verzameld. Topsportadvies BV zal daarbij de noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid van de verwerking van de persoonsgegevens te verzekeren. Alle persoonsgegevens die u ons doorgeeft, blijven strikt vertrouwelijk. Ze worden opgenomen in de interne databank van Topsportadvies BV  en zullen niet worden doorgegeven aan derden. Door het verstrekken van uw gegevens geeft u de toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door Topsportadvies BV.


Intellectuele eigendomsrechten

Inhoud en presentatie van de Website

De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de op de Website gebruikte logo’s, tekeningen, beelden en geluiden worden door het auteursrecht beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, vertaling, aanpassing of integratie in een andere website, onder welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Topsportadvies BV.


Documenten

Topsportadvies BV staat het gebruik toe van de op de Website ter beschikking gestelde documenten (zoals teksten, tabellen, foto’s, kaarten, plannen, enz.) voor zover (1) de verwijzing naar het auteursrecht van Topsportadvies BV duidelijk zichtbaar en leesbaar aangebracht wordt op alle reproducties die ervan worden gemaakt, (2) deze documenten enkel worden gebruikt voor louter informatieve doeleinden en niet commercieel worden geëxploiteerd, niet in de media worden verspreid of op enig informaticasysteem of netwerk worden geplaatst, en (3) aan deze documenten geen enkele wijziging wordt aangebracht. Ieder gebruik dat ingaat tegen deze voorwaarden is uitdrukkelijk verboden.


Namen

Op de Website vermelde merken en namen, zoals product-, overheids-, handels- en vennootschapsnamen, kunnen juridisch beschermd zijn.


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.